OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONCERTU

Download
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONCERTU Word
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONCERTU.docx
Microsoft Word Document 13.5 KB
Download
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONCERTU PDF
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONCERTU.pdf
Adobe Acrobat Document 124.7 KB


Regulamin wydarzenia

I. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE IMPREZ

 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 r., Nr 62 poz. 504), organizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Francesco Chiarini Consulting Services (FCCS), NIP PL5222790778.

 

2. Wstęp na teren imprezy odbywa się za okazaniem biletu lub innej karty wstępu wydanej przez FCCS z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 22 ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych".

 

3. Na imprezy organizowane przez FCCS wstęp mają wszystkie osoby, które ukończyły w dniu imprezy 16 rok życia. Pozostałe osoby na teren imprezy mogą wchodzić tylko i wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Podstawą weryfikacji wieku jest dowolny dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna). 

 

4.Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych", a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy:

 

a. broni 

b. alkoholu 

c. niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi 

d. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych 

e. środków odurzających i substancji psychotropowych 

f. środków trujących i promieniotwórczych 

g. płynów łatwopalnych

h. innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą powodować zagrożenie

i.  własnych napojów oraz artykułów spożywczych  

 

Ponadto wprowadza się zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy, za wyjątkiem psów asystujących.

 

5. Organizator informuje, że obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy oraz używania w trakcie jej trwania aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.

 

6. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a tak zgromadzone materiały udostępniać odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.

 

7. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach lub wydanych przez organizatora kartach wstępu oraz do przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

 

8. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobom:

 

a. które nie mogą uczestniczyć w imprezach masowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności osobom, wobec których wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych

b. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych środków, których działanie ma podobne skutki do wyżej wymienionych

c. zachowującym się agresywnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników imprezy

d. posiadającym przedmioty lub substancje, których wnoszenie na imprezę jest zakazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy

e. nieposiadającym biletu lub których bilet został unieważniony przez Organizatora

f. posiadającym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 38 oC

 

9. Poza przypadkami opisanymi w punkcie 8 niniejszego rozdziału Regulaminu, Organizator i upoważnione do tego przez niego osoby mają prawo odmówić wstępu na imprezę ze względów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

10. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa, odmówiono prawa wstępu na imprezę lub które zobowiązane zostały do opuszczenia imprezy, bądź z niej usunięte nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, w szczególności roszczenia odnoszące się do zwrotu wartości biletu.

 

11. Podczas imprezy na jej terenie zabronione są następujące zachowania:

 

a. podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu imprezy, lub działań, które przeszkadzają innym uczestnikom imprezy

b. używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle narodowościowym, religijnym, społecznym czy rasowym

c. wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów

d. rzucania przedmiotami;

e. używania środków odurzających lub psychotropowych;

f. spożywania alkoholu, a w razie dopuszczenia alkoholu do sprzedaży lub wydawania na imprezie spożywania alkoholu innego, niż dopuszczony do sprzedaży lub wydawania. Zakazuje się także spożywania alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych przez Organizatora.

g. rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne

h. używania środków pirotechnicznych lub innych, których wniesienie na teren obiektu jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy

i. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami

j. zaśmiecania terenu obiektu

k. niszczenia infrastruktury obiektu

l. blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych;

m. prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z uczestnictwem w imprezie, w tym działalności zarobkowej, w szczególności handlowej lub gastronomicznej przez podmioty, które nie otrzymały na to zgody ze strony Organizatora

n. podejmowania i prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym, promocyjnym czy charytatywnym, na które Organizator nie wyraził wcześniej zgody na piśmie

o. wstępu na teren lub do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności

p. podejmowania i prowadzenia działań innych, niż wskazano powyżej, które w ocenie Organizatora mogą: zagrażać bezpieczeństwu, zakłócać harmonogram imprezy lub utrudniać jej prawidłowy odbiór innym uczestnikom

r. podejmowania działań innych, niż wymienione powyżej zabronionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy

 

12. Uczestnik imprezy ma prawo:

 

a. wstępu i uczestniczenia w imprezie, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem Imprezy

b. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych

c. korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku wszystkim uczestnikom imprezy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem

d. do uzyskania pomocy medycznej w zakresie związanym z uczestniczeniem w imprezie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń

 

II. ZAKUP BILETÓW

 

1.Poprzez zakup biletu na imprezy organizowane przez FCCS uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

 

2.Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.

 

3. Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwrot biletów nie następuje bezpośrednio w miejscu odbywania się imprezy.

 

4. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

 

5. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.

 

6. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu zakupu niewykorzystanego biletu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy niewykorzystanie biletu jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do Regulaminu Imprezy.

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia biletu w razie jego odpłatnego zbycia po cenie wyższej niż ustalona lub próby odpłatnego zbycia przez podmiot nieupoważniony przez Organizatora, bądź biletów oferowanych lub nabytych w akcjach promocyjnych, konkursach, bądź w jakichkolwiek innych celach związanych z prowadzoną działalnością, na które uprzednio Organizator nie wyraził zgody na piśmie. W związku z tym Organizator wobec żadnego podmiotu nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń z tytułu podjęcia decyzji o unieważnieniu biletu z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

 

8. Wstęp osób małoletnich jest dopuszczalny na podstawie biletu. Taka osoba podczas imprezy powinna znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.

 

9. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu.

 

10. W przypadku dokonywania zapisu imprezy organizowanej przez FCCS za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.

 

11. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem koncertu podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w trakcie trwania koncertu. Reklamacje będą rozpatrywane tylko i wyłącznie przez email ritmoafinadomusic@gmail.com 

 

III. POZOSTAŁE SPRAWY

 

1. Organizator zastrzega, że każdy uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

 

2. Oficjalne gadżety związane z koncertem będą sprzedawane tylko i wyłącznie na terenie imprezy.

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w kwestiach organizacyjno – porządkowych zawsze należą do upoważnionych przedstawicieli firmy FCCS. W pozostałych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.